UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí o dotace je otevřen. Nově podporujeme i výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

Chystáte se stavět či rekonstruovat svůj dům? Plánujete nákup nového nízkoenergetického rodinného domu a rádi byste získali dotaci? I když se na první pohled může zdát, že cesta k dotaci je složitá, obavy nejsou namístě.

Stavět či rekonstruovat s dotací?

Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, za jakých podmínek je pro vás větší investice do vlastního bydlení výhodná a co od ní lze očekávat. Ujasnit si předpokládaný rozsah, např. které části domu by bylo vhodné zateplit, zda vyměnit okna, instalovat efektivnější zdroj tepla místo původního, nebo nový zdroj pro ohřev vody, popř. výrobu vlastní elektrické energie. To vše by se mělo odrazit ve zlepšení kvality bydlení, vzhledu domu, úsporách nákladů na provoz a vyšší hodnotě vašeho domu. Současně na tato opatření získáte dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Tato dotace vám může výrazně pomoci při financování úprav domu a může pokrýt až 60 % nákladů. V některých případech budete muset projekt přizpůsobit podmínkám, za nichž je dotace poskytována. To v praxi znamená používat nové, kvalitnější výrobky a materiály, realizovat dostatečný rozsah opatření tak, aby byly splněny podmínky pro vybranou oblast podpory.

Nabídka variant podpory je poměrně široká a díky tomu by většina projektů měla najít tu svou oblast podpory, ve které získají dotaci. Předpokladem pro získání dotace je splnit požadavek na minimální úsporu energií. Proto se může stát, že vám například pouhá výměna oken bez zateplení budovy toto kritérium nesplní.

S každou dotací je spojena určitá finanční spoluúčast. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a vše řádně doložíte. Počítejte tedy s tím, že musíte mít vlastní finanční prostředky nebo vhodný úvěr, ze kterého bude čerpat prostředky na úhradu nákladů během realizace.

Vyhledejte projektanta a energetického specialistu

Před podáním žádosti je nezbytné připravit odborný posudek. Ten musí být vypracován odborně způsobilou osobou, zpravidla projektantem a energetickým specialistou (pro opatření v oblastech podpory A nebo B, tedy zateplení a novostavby). Výběr zpracovatele je na vás, doporučujeme se informovat u jiných úspěšných žadatelů, svých známých, na jejich doporučení.

Nenajdete-li takto nikoho vhodného, lze využít naší databázi specialistů. V případě opatření z oblastí C a D může potřebný posudek vypracovat odborná firma, která bude instalace provádět.

Nezapomeňte, že dobře zpracovaný projekt je předpokladem pro úspěšnou realizaci i rychlé vyřízení žádosti. Solidní projektant by si měl od vás vyžádat co nejdetailnější informace o záměru, na který budete žádat o podporu, i o samotné stavbě a způsobu, jakým ji užíváte. Zpravidla by měl navštívit vaši stavbu a na místě si některé předpoklady ověřit. Také by vám měl doporučit více variant řešení, např. odstupňované podle požadavků jednotlivých oblastí podpory v programu Nová zelená úsporám a odhadnout náklady i očekávané úspory. Díky dobře připravenému projektu lze lépe kontrolovat náklady stavby a předcházet jejich neočekávanému navýšení.

Obsah odborného posudku je závislý na typu opatření, na které je požadována dotace. Jeho účelem je především poskytnout podklad pro realizaci prací a současně doložit splnění podmínek dotačního programu, včetně vyčíslení předpokládaných úspor. Je také podkladem pro případné kontroly.

Realizace některých typů opatření je podmíněna souhlasem stavebního a dalších úřadů, zejména v případě nástaveb a přístaveb, zásahu do nosných konstrukcí, památkově chráněných objektů atd. I v tomto ohledu by vám měl projektant poskytnout podporu, popř. můžete příslušné úřady dotázat sami. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním.

Co má obsahovat odborný posudek

V této části najdete základní dokumenty vyžadované při podání žádosti dle typu podporovaného opatření. Níže uvedený rozsah postačuje ve většině případů, Státní fond životního prostředí ČR si však může v případě potřeby vyžádat i další dokumenty.


Dokumenty potřebné pro všechny typy podpor

 • Jedná se o dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu, na který bude později vyplacena podpora. Použít lze např. výpis z účtu nebo smlouvu zřízení/vedení účtu. Pokud je použit výpis z účtu, lze na něm pro žadatele citlivá data, jako jsou zůstatky nebo některé, se žádostí nesouvisející převody, začernit. Pokud žadatel změní svoji banku, může současně s doložením realizace požádat i o změnu tohoto účtu.
 • Dokládá se pouze v případě, že objekt, na který je žádáno o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Lze použít formulář souhlasného prohlášení. Zejména v případě bytových domů, ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek (SVJ) je namísto tohoto dokumentu předkládán zápis ze členské schůze, ve kterém by mělo být uvedeno, že SVJ s podáním žádosti souhlasí a určena i osoba, která bude jeho jménem žádost podávat.
 • Dokládá se pouze v případě stávajících staveb, kdy je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci. Prokázat lze např. zápisem adresy místa realizace v občanském průkazu, výpisem z Registru osob. Touto v nemovitosti bydlící osobou může být i jiná osoba než žadatel.
 • Je třeba doložit, že trvalý pobyt v nemovitosti trval nejméně 2 roky před podáním žádosti.

Oblast podpory A – Zateplení a D.1 Instalace stínicí techniky


 • Technickou zprávu popisující navrhovaná opatření.
 • Základní stavební výkresy, na kterých jsou tato opatření vyznačena a lze dle nich provést kontrolu posudku a výměr zateplovaných a měněných konstrukcí.
 • Pokud je současně s opatřením v oblasti A žádáno i o podporu na stínicí techniku (podoblast podpory D.1), měla by tato technika být zakreslena a popsána v dokumentaci.
 • Zpráva o posouzení vad statiky objektu – pouze bytové domy, pokud je požadována podpora na toto opatření.
 • Projekt zaregulování otopné soustavy – pouze bytové domy, pokud je požadována podpora na Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a její regulaci.
 • Pro podání žádosti je nezbytné mít tuto dokumentaci v elektronické formě!
 • Toto hodnocení porovnává energetickou náročnost budovy před realizací opatření s navrhovaným stavem, je základním podkladem pro posouzení splnění požadovaných parametrů.
 • Jeho základem jsou průkazy energetické náročnosti stavby (PENB), které specialista zaeviduje v systému ENEX Ministerstva průmyslu a obchodu. Evidenční číslo vygenerované při registraci je nutno uvést při registraci nové žádosti v programu Nová zelená úsporám. Údaje zadané specialistou do systému ENEX se tak automaticky načtou do žádosti v programu NZÚ.
 • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se pouze u památkově chráněných budov, pokud je žádost podávána ve speciální podoblasti určené pro tento typ staveb.
 • Výpočet environmentálně šetrného řešení projektu – pouze v případě žádosti o bonus na environmentálně šetrné řešení projektu. Výpočtový nástroj najdete zde.
 • Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – předkládá se pouze, je-li vyžadováno podle tohoto zákona, zejména v souvislosti s možným dotčením létajících savců jakožto předmětu ochrany evropsky významné lokality související s budovou, která je předmětem podpory.
 • Nezapomeňte si zajistit odborný technický dozor. Při doložení realizace bude požadováno předložit také jím vypracovanou zprávu.

Oblast Podpory B – Novostavba

 • Technickou zprávu popisující navrhovanou stavbu
 • Stavební výkresy, dle kterých lze provést kontrolu posudku a stavby
 • Nezbytnou součástí projektové dokumentace pro novostavbu je i část týkající se vytápění, ohřevu vody, VZT a instalace navrhovaných obnovitelných zdrojů, jako jsou solární termické a fotovoltaické systémy.
 • Součástí dokumentace musí být i výkresy stavebních detailů. Tyto by měly sloužit pro správnou realizaci problematických míst, jako jsou styky různých typů konstrukcí, napojení izolací atd.
 • Pro podání žádosti je nezbytné mít tuto dokumentaci v elektronické formě!
 • V hodnocení je vypočtena energetická náročnost navrhované stavby, je základním podkladem pro posouzení splnění požadovaných parametrů.
 • Jeho základem je průkaz energetické náročnosti stavby (PENB), který specialista zaevidoval v systému ENEX Ministerstva průmyslu a obchodu. Evidenční číslo vygenerované při registraci je pak nutno uvést i při registraci nové žádosti v programu Nová zelená úsporám. Dojde tak k automatickému převodu specialistou zadaných dat do žádosti.
 • Doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody – předkládá se pouze v případě, že se budova nachází ve zvláště chráněném území a není vyloučen její významný vliv na toto zvláště chráněné území.
 • Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – předkládá se pouze, je-li vyžadováno podle tohoto zákona, zejména v souvislosti s možným dotčením létajících savců jakožto předmětu ochrany evropsky významné lokality související s budovou, která je předmětem podpory.
 • Výpočet environmentálně šetrného řešení projektu – pouze v případě žádosti o bonus na environmentálně šetrné řešení projektu. Výpočtový nástroj je k dispozici zde.
 • Nezapomeňte si zajistit odborný technický dozor. Při doložení realizace bude požadováno předložit také jím vypracovanou zprávu.
 • Smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva nebo obdobná písemná dohoda – předkládá se pouze v případě žádosti o podporu na nákup rodinného domu nebo bytové jednotky v novém bytovém domě podané před realizací.

Oblast Podpory C – Zdroje energie

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Dokument je předkládán pouze v případě podpory na výměnu nevyhovujícího spalovacího zdroje. Povinnost se vztahuje i na kamna a podobné lokální zdroje, pokud je jejich příkon vyšší než 10kW!
 • Fotodokumentace stávajícího zdroje (viditelné napojení na otopnou soustavu a v případě spalovacích zdrojů také na komínové těleso).
 • Projekt vytápění – vyžadován pouze pro bytové domy, pokud je instalován nový zdroj společný pro 4 a více bytových jednotek. Obsahem je popis a výkresová dokumentace navrhovaných úprav soustavy UT a společné kotelny.
 • Projekt zaregulování otopné soustavy – pouze bytové domy, pokud je požadována podpora na Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a její regulaci.
 • V některých případech může být Fondem vyžádán dokument prokazující, že měněný zdroj tepla sloužil jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Nejčastěji lze doložit dokladem o nákupu paliv, popř. vyúčtováním spotřeby el. energie apod.
 • V případě výměny zdroje, navrhované či provedené dříve než 2 roky po dokončení nového RD nebo BD, průkaz energetické náročnosti budovy předložený ve stavebním řízení (pro povolení či ohlášení stavby, popř. změnu stavby před dokončením).

Součástí projektu musí být zejména:

 • Technická zpráva
 • Výkresová část (zjednodušené schéma zdroje a jeho připojení do stávajícího systému ohřevu vody, popř. vytápění, umístění navrhovaného zdroje – např. rozmístění solárních kolektorů na střeše, jejich sklon a orientace ke světovým stranám)
 • Vyhodnocení úspor – výpočtové nástroje najdete zde
 • Stanovisko provozovatele soustavy zásobování teplem – ÚSZTE nebo SZTE, která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů – předkládá se pouze v případě instalace zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na tyto soustavy. Toto Stanovisko je povinně vyžadováno až při doložení realizace, doporučujeme však projednat předem, protože případné negativní by možnost podpory vyloučilo.
 • V případě instalace zdroje, navrhované či provedené dříve než 2 roky po dokončení nového RD nebo BD, průkaz energetické náročnosti budovy předložený ve stavebním řízení (pro povolení či ohlášení stavby, popř. změnu stavby před dokončením).

Součástí projektu musí být zejména:

 • Technická zpráva
 • Výkresová část (zjednodušené schéma zdroje, umístění navrhovaného zdroje solárních panelů, jejich sklon a orientace ke světovým stranám)
 • Vyhodnocení úspor výpočtové nástroje najdete zde
 • V případě instalace zdroje, navrhované či provedené dříve než 2 roky po dokončení nového RD nebo BD, průkaz energetické náročnosti budovy předložený ve stavebním řízení (pro povolení či ohlášení stavby, popř. změnu stavby před dokončením).

Součástí projektu musí být zejména:

 • Technická zpráva
 • Výkresová část (půdorysy jednotlivých podlaží se znázorněním umístění jednotky řízeného větrání, schématu rozvodů přívodu a odvodu vzduchu a koncových prvků včetně uvedení vzduchového množství odváděného nebo přiváděného vzduchu v jednotlivých místnostech)
 • V případě instalace VZT, navrhované či provedené dříve než 2 roky po dokončení nového RD nebo BD, průkaz energetické náročnosti budovy předložený ve stavebním řízení (pro povolení či ohlášení stavby, popř. změnu stavby před dokončením)

Součástí projektu musí být zejména:

 • Technická zpráva
 • Výkresová část, obsahující schéma zapojení – pouze v případě centrálního systému. U decentrálních systémů v RD postačuje popis v technické zprávě.

Oblast podpory D – Adaptační a mitigační opatření

Součástí projektu musí být zejména:

 • Technická zpráva s popisem návrhu zelené střechy, stavebně technické připravenosti včetně statického zajištění a stanovení odtokového součinitele vegetačního souvrství realizované zelené střechy. Může být součástí technické zprávy pro oblast podpory A nebo B.

Výkresová část obsahuje:

 • Půdorys zelené střechy se zakótovanými půdorysnými rozměry vegetačního souvrství
 • Charakteristické řezy navrhované skladbou zelené střechy
 • V případě výstavby intenzivní zelené střechy schéma systému pro zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody)

Součástí projektu musí být zejména:

 • Technická zpráva s popisem stávajícího a navrhovaného způsobu nakládání se srážkovými a případně odpadními vodami (dle zvoleného typu opatření), návrh objemu nádrží, řešení bezpečnostních přepadů, systém filtrace a hygienizace užitkové vody apod.

Výkresová část obsahuje:

 • Situaci stavby se znázorněním hranic dotčených pozemků, všech odvodňovaných ploch (vč. uvedení jejich rozměrů, typu /koeficientu odtoku/ a sklonu), umístění akumulačních nádrží a dalších technologických prvků
 • Schéma systému (blokové znázornění jednotlivých součástí systému a jejich vzájemného propojení, včetně způsobu oddělení rozvodů pitné a užitkové vody (je-li relevantní)

Dokumenty prokazující projednání záměru s provozovatelem kanalizace, předkládají se v případě:

 • Zaústění bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace
 • Odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či vyčištěné odpadní vody do veřejné kanalizace – pouze v případě, že je srážková či vyčištěná odpadní voda využívána a následně jako voda odpadní vypouštěna do veřejné kanalizace (typicky při využití srážkové vody na splachování toalet, popř. napojení bezpečnostního přepadu z akumulační nádrže)

Součástí projektu musí být zejména:

 • Technická zpráva s popisem instalace, místo napojení na stávající elektroinstalace, umístění dobíjecích stanic. Způsob měření spotřeby a omezení nabíjecích proudů. V případě instalace více stanic (bytové domy) popis komunikace mezi stanicemi zajišťující nepřekročení sjednaného příkonu, případné propojení se solárními systémy

Výkresová část obsahuje:

 • Zjednodušený půdorys (popř. situace stavby) se znázorněním umístění dobíjecí stanice a jejího příslušenství a napojení na stávající elektrické rozvody a elektrorozvodnou síť s popisovou legendou nebo s popisem u jednotlivých prvků
 • Zjednodušené schéma napojení dobíjecí stanice a jejího příslušenství na stávající elektrické rozvody a jejich vzájemné propojení a propojení s hlavním rozvaděčem, ochrannými a regulačními prvky, případné úpravy těchto rozvodů, způsob připojení na vnější elektrorozvodnou distribuční síť

Součástí projektu musí být zejména:

 • Technická zpráva s popisem navrhovaného řešení, počet a druhy vysazovaných dřevin

Výkresová část obsahuje:

 • Situaci s navrhovanou výsadbou a zákresem inženýrských sítí v její blízkosti
 • Systém pro závlahu (pokud je součástí opatření)


Vyplňte elektronickou žádost o dotaci

Žádost lze podat výhradně prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR, zkratka AIS. Vstoupit do něj můžete prostřednictvím odkazu PODAT ŽÁDOST. Pokud nebudete žádost podávat sami, lze prostřednictvím tohoto systému zmocnit k jejímu vytvoření a podání jinou osobu. Na stránce Návody pro práci s AIS SFŽP ČR najdete manuály a videonávody, jak při podání žádosti postupovat.


Kontrola a doplnění žádosti

Po zaevidování žádosti v systému AIS prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR její přijatelnost. V případě zjištění nedostatků obdržíte (popř. vámi zmocněná osoba) na e-mail uvedený v  žádosti Výzvu k odstranění nedostatků s lhůtou 30 kalendářních dnů. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

Je-li vaše žádost formálně i věcně v pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle Vám běží lhůta, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení Fondu. S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.


Návody