Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti jsou připravené. Kraje spustí příjem žádostí na konci jara. MŽP a SFŽP ČR dnes pro ně spustily výzvu a také zveřejnily finální podmínky této poslední vlny. Výzva je vyhlášena na 5 mld. korun. Jsou ale připraveny i další finanční prostředky, které postačí k výměně dalších až padesáti tisíc starých kotlů na tuhá paliva.

Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí. Nastavení dotací vychází vstříc nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva, které budou moci získat na pořízení nového ekologického zdroje dotaci ve výši až 95 %, a to včetně poskytnutí zálohy na tuto investici. Žádost o dotaci je možné podat nejpozději do 31. srpna 2022 na příslušném krajském úřadu. Ostatní domácnosti mají možnost získat 50% podporu na výměnu kotle v programu Nová zelená úsporám.

Od letošního září začne ze zákona platit deset let dopředu ohlašovaný zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí poskytuje na jejich výměnu od roku 2015 tzv. kotlíkové dotace. Velmi úspěšný program, během něhož bylo vyměněno již bezmála 100 tisíc kotlů a vyplaceno přes 10 miliard korun, měl loni skončit, ovšem díky úspěšnému vyjednávání s Evropskou komisí se ještě podařilo poslední vlnu kotlíkových dotací zařadit do Operačního programu Životní prostředí pro období 2021-2027.

„Kotlíkové dotace jsou naší pomocí občanům ohroženým energetickou chudobou. Na kotlíky pro nízkopříjmové domácnosti máme připraveno přes 5 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí a pokud bude zájem, tak můžeme využít i další finanční prostředky z Národního plánu obnovy. Domácnosti díky kotlíkovým dotacím dostanou poslední nanejvýš výhodnou možnost k výměně starého kotle s dotací ještě před jejich zákazem. Jsem ráda, že se spuštění kotlíkových dotací podařilo s Evropskou komisí dohodnout ještě před tím, než dojde z její strany ke schválení operačního programu. Naší snahou je poskytnout finanční prostředky na výměny kotlů nízkopříjmovým domácnostem v co nejkratší době. Podmínky ještě nebyly nikdy tak výhodné, dotace činí až 95 procent a kromě toho bude poskytována zálohově, takže domácnostem bude stačit mít naspořenou jen malou část vlastních prostředků,“ zdůraznila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Administraci žádostí včetně vyplácení finanční podpory mají ve své gesci kraje. V tomto směru se na ně vztahuje právě i povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem, po dokončení a doložení realizace bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

Pravidla pro kotlíkové dotace 2022

Domácnosti s nižšími příjmy nadefinovalo Ministerstvo životního prostředí na základě modelu Agentury pro sociální začleňování. Domácnost, kde její členové vydělali v roce 2020 v průměru maximálně 170 900 korun čistého příjmu, bude mít tedy možnost si požádat o kotlíkovou dotaci s 95% podporou. Výdělky dětí se považují vždy za nulové, za každé dítě se však zvyšuje příjem celé domácnosti o stanovený maximální strop 170 900 korun. To znamená, že na dotaci dosáhne například čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče (nebo jen jeden z nich) vydělali v roce 2020 dohromady ne více než 683 600 Kč čistého příjmu za celý rok. Domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně mají na dotaci nárok automaticky.

Z evropských fondů je na kotlíkové dotace vyhrazeno přes 5 miliard korun. Tato suma by měla stačit na výměnu přibližně padesáti tisíc nevyhovujících kotlů. Konkrétně se jedná o náhradu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu anebo plynový kondenzační kotel. O podporu lze přitom požádat i v případě již uskutečněné výměny zastaralého zařízení. Základní podmínkou je to, že k výměně došlo po 1. lednu 2021.

„Své žádosti o dotační prostředky pro poslední vlnu kotlíkových dotací mohou všechny kraje podat do 30. června 2022. První část alokace ve výši 1,5 mld. Kč mezi ně bude rozdělena poměrným způsobem, jako tomu bylo v předchozích výzvách. V případě větší absorpční kapacity mohou kraje obdržet i více finančních prostředků. Bude-li zájem domácností větší, než je přidělený objem peněžních prostředků, mohou si požádat o navýšení alokace,“ vysvětlil náměstek pro evropské fondy MŽP Jan Kříž.

Prostředky alokované pro jednotlivé kraje

Kraj Podíl z alokace (%) Podíl z alokace (Kč)
Praha 0,79 11 851 185
Středočeský 17,26 258 925 893
Jihočeský 10,10 151 515 152
Plzeňský 7,72 115 811 581
Karlovarský 2,24 33 603 360
Ústecký 5,39 80 858 086
Liberecký 4,68 70 207 021
Královéhradecký 6,67 100 060 006
Pardubický 5,93 88 958 896
Vysočina 7,96 119 411 941
Jihomoravský 4,52 67 806 781
Olomoucký 5,74 86 108 611
Zlínský 5,35 80 258 026
Moravskoslezský 15,64 234 623 462

Příjem žádostí se kraje chystají otevřít na konci jara. Probíhat bude elektronickou formou. Pro ty, kdo si s podáním žádosti nebudou vědět rady nebo nebudou disponovat potřebným vybavením pro podání žádosti, by v jednotlivých krajích měla být k dispozici asistenční pomoc. Žádosti bude možné předkládat na většině krajů nejpozději do 31. srpna 2022. Zaregistrování žádosti do uvedeného termínu znamená pro zájemce o dotaci mimo jiné to, že i když do této doby nestihnou kotel ve své domácnosti vyměnit, tak jim v případě pozdější kontroly z úřadů nemusí hrozit finanční sankce.

„Toto metodické doporučení jsme vydali pro obce s rozšířenou působností, které kontroly provádí, s ohledem na omezené kapacity topenářů a dodavatelů. Věřím, že se jím budou obce řídit. Naším cílem není pokutovat, ale do odloženého data neekologické kotle vyměnit, aby se nám všem lépe dýchalo,“ vysvětlila ministryně Anna Hubáčková.

Od podzimu v Nové zelené úsporám již přes 5 tis. žádostí na výměnu kotle

O finanční podporu na výměnu kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Od loňského října mohou totiž žádat o podporu na nový zdroj vytápění prostřednictvím programu Nová zelená úsporám (NZÚ). V něm si žádost může podat každý bez prokazování výše příjmů po splnění podmínek programu. V NZÚ si navíc může žadatel nakombinovat různá ekologická opatření (např. výměnu zdroje a zateplení objektu) a získat tak navíc finanční bonus za kombinaci více realizovaných opatření, tedy vyšší celkovou dotaci. Dotace z programu Nová zelená úsporám je vyplácena vždy až po realizaci opatření.

„Skrze program Nová zelená úsporám nabízíme dotaci na nový zdroj vytápění až do výše 50 %. O tuto podporu je mezi lidmi velký zájem. Aktuálně evidujeme bezmála pět tisíc žádostí týkajících se výměny neekologických zdrojů tepla, nejčastěji žadatelé přechází na tepelná čerpadla, které tvoří tři čtvrtiny všech žádostí,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Žádosti o podporu v programu Nová zelená úsporám je nutné – stejně jako v případě kotlíkových dotací – podat nejpozději do 31. srpna 2022, na všechna ostatní opatření poběží příjem žádostí i po tomto datu. Rozhodně domácnostem doporučujeme zvážit kombinaci výměny zdroje například se zateplením,“ připomněl Petr Valdman.

Podmínky kotlíkových dotací podrobně na www.kotlikydotace.cz

Informační leták „Dotace na výměnu kotlů

Výzva pro kraje