Filtrovat dotazy

Zadejte kategorii nebo vyhledejte konkrétní dotaz, který vás zajímá.

Co je Nová zelená úsporám?
Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje se na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Nově pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Program odstartoval v roce 2014 a do roku 2021 jím prošlo více jak 89 tisíc žádostí za 20 miliard korun. Díky tomu patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v České republice. V nové etapě, která odstartovala na podzim 2021, se program rozšířil o podporu energetických úspor u bytových domů po celé České republice a program Dešťovka, který je určen na podporu zachytávání a využívání dešťové vody. Více  
Pro koho je dotační program určen?
Program je určen přímo občanům, majitelům a stavebníkům rodinných a bytových domů z celé ČR. Nově mohou žádat také lidé, kteří trvale bydlí v rekreačních objektech, nebo kteří si od developera koupí úsporný rodinný dům nebo bytovou jednotku v bytovém domě. O dotaci mohou tedy žádat nabyvatelé rodinných či bytových domů, dále osoby, které svědčí právo stavby, a společenství vlastníků jednotek bytového domu či pověřený vlastník jednotky.
Na co mohu získat dotaci?
Dotaci můžete získat na snižování energetické náročnosti domu (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody a instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání. Čerpat příspěvek je možné také na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Nově program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a u bytových domů i výsadbu komunitní zeleně. Dotace pro rodinné domy >  Dotace pro bytové domy >
Jak vysokou dotaci dostanu?
Výsledná částka je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření a na tom, zda úpravy budete provádět u rodinného či bytového domu. Obecně platí, čím lepší konečné parametry vašeho domu, tím vyšší finanční podpora. Doporučujeme proto podívat se na dům komplexně, zvážit všechny možnosti úspor a zkombinovat více opatření. Příspěvky se pak pohybují od desítek po stovky tisíc korun, u bytových domů v řádech milionů korun. Pro bližší představu se podívejte do sekce Úspěšné projekty . Zároveň pro vás připravujeme i on-line dotační kalkulačku pro rodinné domy, která bude v nejbližší době k dispozici na těchto webových stránkách.
Kdy se otevře příjem žádostí?
Příjem žádostí je otevřen od 12. října 2021. Podání a celá administrace žádosti probíhá online přes Agendový informační systém SFŽP ČR, dostanete se do něj přes zelené tlačítko “Podat žádost“.
Bude příjem žádostí nějak časově omezen?
Program je vyhlášen jako dlouhodobý, s perspektivou až do roku 2030.
Vztahuje se dotační bonus na jakoukoli kombinaci opatření?
Bonusem jsou zvýhodněny pouze vybrané kombinace. Jejich přehled naleznete v Závazných pokynech pro žadatele na stránce Dokumenty.
Chtěli bychom v našem rodinném domě pouze vyměnit okna, dosáhneme na dotaci?
To závisí na velikosti plochy oken, poměru k ostatním konstrukcím a několika dalších parametrech. Dá se ale říci, že zpravidla ne. Samotnou výměnou oken totiž nelze ve většině případů dosáhnout požadované energetické úspory a bude tak nutné současně s výměnou realizovat další opatření, alespoň na části dalších konstrukcí, jako je např. zateplení stropů. Bez podrobného posouzení zpracovaného energetickým specialistou však nelze splnění podmínek pro poskytnutí dotace garantovat.
Mohou o dotaci požádat i bytová družstva? Jak je to v případě firem, které vlastní nemovitosti?
V programu Nová zelená úsporám je pro hlavním měřítkem typ domu a jeho vlastnictví. Pak již nerozlišujeme právní formu žadatele, dotaci tak mohou získat jak bytová družstva a společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu (SVJ), tak i fyzické a právnické osoby (v těchto případech většinou uplatňujeme podmínky veřejné podpory).
Je možné se o dotaci ucházet, i když už mám projekt zrealizovaný?
Ano, žádost můžete podat i po realizaci opatření. Zároveň ale platí, že nelze podpořit opatření, která byla provedena před rozhodným datem pro způsobilost výdajů, což je 1. leden 2021.
Je možné získat dotaci na výměnu starého plynového kotle?
V programu Nová zelená úsporám je možné čerpat dotaci na výměnu plynového kotle pouze u bytových domů. A to v případě, že se jedná o výměnu za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn. U rodinných domů výměnu plynových kotlů program nepodporuje.  
Je nutné pro realizaci opatření využít pouze odborníky a dodavatele ze seznamu specialistů?
Ne, seznam slouží pouze pro rychlé vyhledání specialistů, kteří vám mohou být nápomocni při realizaci opatření. Můžete zvolit i jiné (např. pokud s nimi máte dobré předchozí zkušenosti nebo mají pozitivní reference od vašich přátel). V řadě případů může posudek zpracovat i dodavatelská firma.
Jsme obec a vlastníme rodinný/bytový dům. Můžeme také žádat o dotaci v programu na jeho rekonstrukci?
Ano. Doporučujeme však záměr předem konzultovat s našimi kolegy na krajských pracovištích. Pravděpodobně bude nutno žádat v režimu veřejné podpory a splnit další požadavky vyplývající z platné legislativy.
S dotací Nová zelená úsporám jsem v minulých letech postavil rodinný dům, mohu nyní žádat o podporu na pořízení dobíjecí stanice pro osobní vůz?
Ano, toto opatření je podporováno i samostatně.
Rádi bychom na pozemcích našeho bytového domu vysadili několik stromů s dotací z programu Nová zelená úsporám. Jaké jsou základní podmínky, které musíme splnit, abychom na dotaci dosáhli?
V programu je podporována výsadba listnatých stromů na pozemcích a plochách náležících k bytovým domům. Podmínkou je zejména to, aby se jednalo o veřejnosti přístupné plochy nebo o plochy užívané společně všemi obyvateli domu. O podporu na tuto výsadbu lze žádat pouze v kombinaci s jiným opatřením. Způsob výsadby doporučujeme provádět v souladu s manuálem sázení stromů. Výsadba stromů je podporována i dalšími dotačními programy Fondu. Doporučujeme proto informovat se o aktuálně otevřených výzvách.
Mohu požádat o dotaci pouze na pořízení nádrže na dešťovou vodu či výměnu kotle nebo je nutné tato opatření s něčím zkombinovat?
V obou případech lze podat žádost bez kombinace s jinými opatřeními. Tato možnost platí nově i pro další typy opatření, která byla dříve podporována pouze v kombinacích, např. zelené střechy. Pokud uvažujete o realizaci více opatření podporovaných v programu Nová zelená úsporám, můžete při podání žádosti na vybrané kombinace získat navíc zajímavý dotační bonus.
Jak se zaokrouhlují parametry, které slouží pro stanovení výše podpory?
Parametry, které slouží pro výpočet výše podpory, jako je součet ploch konstrukcí v m2, objem nádrží v m3, výkony v kW a kapacita v kWh se zaokrouhlují na dvě desetinná místa (setiny) směrem dolů. Např. instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny 5,256 kW se zaokrouhlí na 5,25 kW.
Je možné žádat v oblasti podpory C – ZDROJE na novostavbu rodinného domu?
Na výměnu zdroje nebo instalaci OZE v této oblasti není možné žádat na opatření realizovaná v průběhu výstavby rodinného domu, ale pouze po dokončení rodinného domu a zapsání do katastru nemovitostí. Mohou nastat dva případy:
  • V případě, že je dům zapsaný v katastru nemovitostí méně než dva roky: je možné podpořit pouze opatření, která nejsou uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy (dále „PENB“) pro stavební řízení (popř. změnu stavby před dokončením, pokud došlo ke změnám s vlivem na energetickou náročnost stavby, což zahrnuje i změnu zdrojů pro vytápění, ohřev vody a případných OZE*). Je to z toho důvodu, že stavebník má zákonnou povinnost opatření uvedená v průkazu zrealizovat a tudíž je není možné podpořit z veřejných prostředků. Pokud tedy např. FV systém v PENBu nefiguruje a realizace (instalace) včetně úhrady systému proběhla až po dokončení rodinného domu (zapsání domu do katastru nemovitostí), je možné takovou FV instalaci podpořit.
  • V případě, že je rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí více než dva roky, považujeme ho za stávající stavbu a pro takovou již předložení PENB nepožadujeme. Je možné podat žádost na jakékoliv opatření při splnění ostatních podmínek dané oblasti podpory. Opatření však musí být realizována a uhrazena až po dvou letech od zapsání rodinného domu do katastru nemovitostí.
  Příklady
  1. Žádost na instalaci FV systému: Nový rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí. V PENBu je navržena a započítána instalace fotovoltaických panelů s bateriovým úložištěm. Žádost na instalaci fotovoltaického systému není možné podat, protože opatření je součástí PENBu pro stavební řízení.
  2. Žádost na výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo: Nový rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí. V PENBu je navržena instalace tepelného čerpadla, ale stavebník instaloval elektrokotel. Žádost na výměnu za tepelné čerpadlo není možné podat, protože tepelné čerpadlo mělo být instalováno v rámci stavebního řízení.
  3. Žádost na instalaci FV systému: Rodinný dům byl zapsán do katastru nemovitostí před více než dvěma lety. Žádost na instalaci fotovoltaického systému je možné podat bez ohledu na to, jestli je opatření uvedené v PENBu pro stavební řízení. Instalace a fakturace FV systému musí proběhnout až po dvou nebo více letech od dokončení stavby.
*Pokud stavebník některý ze zdrojů uvedených v PENB nerealizuje a v rámci této změny stavby před dokončením nezpracuje nový PENB, kterým by doložil, že bez tohoto zdroje stavba plní požadavky zákona č. 406/2000 Sb. ve znění platném v okamžiku podání žádosti o povolení stavby, dopouští se přestupku proti uvedenému zákonu.