UPOZORNĚNÍ: Dotace na výměnu starých plynových kotlů budou k dispozici od září 2023. Více >

Uspoříte peníze za energie

Bydlíte lépe a kvalitněji

Šetříte životní prostředí

Zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • 700 – 3 800 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy.
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší bude dosažená míra podpor
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na bytových domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele. Výše dotace na jednu stavbu může dosáhnout až 300 000 korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Podle typu zelené střechy 700 – 1 000 Kč na m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • 300 000 Kč na jednu stavbu

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Výše dotace může dosáhnout podle počtu jednotek až miliony korun.

 • Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • Nově mohou o výměnu topidla na pevná paliva žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně

Kolik získáte

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva – 25 000 Kč / b. j.
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva s teplovodním výměníkem – 35 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 30 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 18 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody – 40 000 Kč / b. j.
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 10 000 Kč / b. j.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 30 000 Kč / b. j.

Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci


Dotace na výměnu kotlů pro domácnosti s nižšími příjmy

Rady a tipy

 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete reference od zákazníků, můžete si tam i vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.
Ilustrační obrázek opatření

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody. Výše dotace může dosáhnout až miliony korun.

 • Možno získat dotaci samostatně nebo v rámci komplexního projektu.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Stavebníci bytových domů, nabyvatelé bytového domu, osoby, kterým svědčí právo stavby, pověření vlastníci bytových jednotek (u novostaveb nelze čerpat dotaci na využití dešťové vody pouze pro zálivku zahrady)
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Výsledná částka závisí na typu systému, velikosti nádrže a počtu napojených bytových jednotek

Podporované systémy

 • Dešťová voda pro zálivku zahrady – podporuje se pouze u stávajících bytových domů, ne u domů ve výstavbě
 • Dešťová voda jako užitková (pro splachování) i pro zálivku
 • Odpadní (šedá) voda jako voda užitková (pro splachování) i pro zálivku
 • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže)

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Kotlíkové dotace

Domácnosti s nižšími příjmy mohou žádat o dotaci až 95 % na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Kdo může žádat?

 • vlastníci nebo spoluvlastníci bytové jednotky bytového domu
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Kotlíkové dotace
Ilustrační obrázek opatření

Zeleň

Dotace na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání žadatele. Pozemky navazují na bytový dům nebo se nachází ve společně užívaných plochách vnitrobloků. Výše dotace se pohybuje od 2 500 do 50 000 korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • 2 500 Kč na listnatý nebo ovocný strom (obvod kmínku v 1 metru 10 cm a více)
 • Podpořeno může být až 20 ks stromů

Lze žádat pouze s jiným opatřením, ne samostatně.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

 • Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Za 1 kWp instalovaného výkonu – 15 000
 • Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Za připojenou bytovou jednotku k FV systému – 5 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Rady a tipy

 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete reference od zákazníků, můžete si tam i vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.
Ilustrační obrázek opatření

Ekomobilita

Dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon (kategorie M1) a další zařízení nezbytná pro jejich provoz. Výše dotace za jeden dobíjecí bod činí 45 000 korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • 45 000 Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod
 • Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Novostavba

Dotace na výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností a nákup bytu v novém bytovém domě. Dotaci můžete získat i při změně již dokončeného domu, který před zahájením stavby kritéria pasivního domu nesplňoval. Jednorázová dotace na bytovou jednotku činí 150 000 korun.

Kdo může žádat

 • Stavebník bytového domu (v případě dotace na výstavbu)
 • Nabyvatel, který byt zakoupil od prvního vlastníka (stavebníka) do 24 měsíců od dokončení stavby (u dotace na nákup bytu)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Jednorázovou částku 150 000 Kč za bytovou jednotku
 • Podmínkou je splnění technických parametrů nízkoenergetické budovy

Dotaci lze uplatnit u bytových domů po celé ČR.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Stínicí technika

Dotace na venkovní stínící techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy. Výše dotace se pohybuje od 50 000 do stovek tisíc korun.

 • Systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění.
 • Žádat lze pouze v kombinaci s dotací na zateplení.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • 1 500 Kč na m2 plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Výše dotace může dosáhnout až miliony korun.

 • Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla
 • Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 13 000 Kč/kW
 • Solární fotovoltaický ohřev teplé vody – 13 000 Kč/kW
 • Tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev teplé vody – 20 000 Kč/kW

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Projektová podpora

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

 • Příspěvek lze získat k dotaci na všechna opatření – kromě nákupu bytu v bytovém domě, ekomobility a systémů na akumulaci pouze dešťové vody.

Kolik získáte

 • Jednorázový příspěvek ve výši 15 000 Kč, 40 000 Kč nebo 70 000 Kč podle typu podpořeného opatření
 • Posouzení vad statiky objektu pro zateplení – 10 000 Kč
 • Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a její zaregulování pro zateplení a výměny zdroje – 1 000 Kč / b. j.

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Výše dotace na bytovou jednotku se pohybuje od 25 000 do 35 000 korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

Fixní částku za každou napojenou bytovou jednotku:

 • Řízené větrání se ZZT / centrální – 35 000 Kč / b. j.
 • Řízené větrání se ZZT / decentrální – 25 000 Kč / b. j.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Bonus za kombinaci více opatření

Při kombinaci více opatření můžete získat dotační bonus. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší částka. Maximální zvýhodnění činí více než 150 000 Kč.

Kolik získáte

 • 20 000 Kč za vybranou kombinaci opatření – např.  zateplení + fotovoltaika = 20 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 40 000 Kč
 • až 60 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu získaných bodů pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 600 Kč)

Navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj)

Za jakých podmínek získáte bonus

Ilustrační obrázek opatření

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému. Výše dotace na každou napojenou bytovou jednotku činí 15 000 korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Fixní částka za každou napojenou bytovou jednotku – 15 000 Kč / b. j.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Jak na dotaci

Máte zájem o dotaci? Je to lehčí, než si myslíte.
1

Seznámení

Přečtěte si podmínky programu. Zjistěte, jak postupovat a jaké dokumenty budete potřebovat.

jak na to
2

Projekt

Vyberte specialistu, který vám pomůže s přípravou či zpracováním projektu.

specialisté
3

Žádost

Dotační žádost podáte a spravujete jednoduše přes webovou stránku.

podat žádost
4

Realizace

Některé práce vám zajistí odborná firma, jiné zvládnete svépomocí. Najděte si odborníka a zvolte vhodné výrobky.

5

Dotace

Pro proplacení dotace předložte dokumenty o provedených pracích.