Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) je významnou státní institucí rezortu životního prostředí založenou v roce 1992 na základě zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, v platném znění.

Pro SFŽP ČR je důležitý vysoký standard ochrany soukromí osobních údajů. V zájmu SFŽP ČR je, abyste si mohli být jisti, že poskytnuté osobní údaje jsou řádně zpracovávány v souladu s povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (pdf) ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR“), jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady zpracování osobních údajů“) Vám poskytují transparentní informace o způsobu, jak získáváme a zpracováváme osobní údaje při plnění činností a úkolů svěřených SFŽP ČR.

Použité pojmy

Správce / SFŽP ČR: Státní fond životního prostředí ČR

Nařízení GDPR (pdf): Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Subjekt údajů: Žadatelé o podporu, státní zaměstnanci zařazení/jmenovaní na služební místo ve SFŽP ČR, uchazeči o zaměstnání a další osoby poskytující osobní údaje SFŽP ČR

Zpracování: Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

Správce údajů

Správcem údajů je Státní fond životního prostředí ČR, IČO: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

Korespondenční adresa:

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv dle Nařízení se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jímž byla SFŽP ČR jmenována: Ing. Soňa Čapounová

adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
telefon: +420 267 994 278
e-mail: sona.capounova@sfzp.cz

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje zpracovává SFŽP ČR v rámci své činnosti manuálním i automatizovaným způsobem. Vede záznamy o činnostech, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů.

SFŽP ČR zpracovává osobní údaje z důvodu dodržení smluvních či zákonných požadavků, jedná se zejména o zákon č. 388/1991 o SFŽP ČR, Statut SFŽP ČR, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a další obecně závazné právní předpisy.

Osobní údaje SFŽP ČR zpracovává pro níže uvedené účely:

 • dotační tituly administrované SFŽP ČR na podporu investičních a neinvestičních projektů právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí v oblastech ochrany vod, ochrany ovzduší, zpracování odpadu, ochrana přírody a v oblasti energetických úspor (Operační program Životní prostředí, Národní program Životní prostředí, Nová zelená úsporám, Modernizační fond, Norské fondy, půjčky ze SFŽP ČR);
 • informativní a edukační: podpora výchovných akcí a rozšiřování informací o životním prostředí, propagace dotačních programů a jejich přínosů;
 • statistické: vyhodnocení žádostí, návštěvnost webových stránek;
 • podporu monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů;
 • personální (včetně náboru nových zaměstnanců) a platové;
 • ochrana majetku;
 • audit, kontroly a veřejné zakázky.

Jestliže SFŽP ČR zpracovává poskytnuté osobní údaje z výše uvedených účelů, činí tak na základě:

 • splnění právní povinnosti, která se na SFŽP ČR vztahuje;
 • plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SFŽP ČR pověřen;
 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • oprávněné zájmy SFŽP ČR (ochrana majetku);
 • souhlasu se zpracováním osobních údajů (souhlas je možný kdykoliv odvolat).

Při zpracování osobních údajů SFŽP ČR nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování dle čl. 22 Nařízení.

Kategorie osobních údajů

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na veškeré osobní údaje poskytnuté subjekty údajů SFŽP ČR, případně získané z jiných zdrojů. SFŽP ČR za výše uvedenými účely zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

Základní osobní identifikační údaje:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • čísla předložených identifikačních dokladů
 • identifikační údaje zástupce fyzické osoby nebo kontaktní osoby, kterou fyzická osoba určí
 • identifikační údaje plátce
 • vyúčtování
 • bankovní spojení
 • podpis

Kontaktní údaje

 • Doručovací adresa, telefon, email

Údaje z komunikace mezi správcem a fyzickou osobou

 • Např. Cookies, IP adresy

Příjemci osobních údajů / Předání osobních údajů

SFŽP ČR v rámci své činnosti kooperuje s dalšími přidruženými institucemi, jedná se zejména o orgány veřejné moci, např. ČSSZ, Ministerstvo financí, finanční úřady, aj. SFŽP ČR neposkytuje osobní údaje žádné jiné třetí straně, ledaže o to bude oprávněně požádán na základě platného právního předpisu, zejména soudním, správním či jiným

příslušným orgánem veřejné moci, se souhlasem subjektu údajů, případně v rámci smluvního vztahu některé tyto osobní údaje poskytuje smluvnímu partnerovi, např. smluvní lékař v oblasti pracovně-lékařských služeb, vzdělávací instituce pro účely vzdělávání zaměstnanců, či smluvní partner pro účely poskytování firemních benefitů.

Bezpečnost zpracovávaných osobních údajů

SFŽP ČR chrání poskytnuté osobní údaje pomocí moderních zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození poskytnutých osobních údajů. SFŽP ČR používá zabezpečené datové systémy splňující nejvyšší bezpečnostní standardy.

Pouze SFŽP ČR nebo jeho zaměstnanci či další pověřené osoby na základě platných právních předpisů, jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům, a to vždy pouze na základě výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. SFŽP ČR, jeho zaměstnanci a další pověřené osoby na základě platných právních předpisů jsou při zpracování osobních údajů vázáni povinností mlčenlivosti.

Doba zpracování osobních údajů

SFŽP ČR bude zpracovávat osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, tedy v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Poučení o právech

SFŽP ČR tímto poučuje subjekt údajů v souvislosti se zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 14, 15-22 a 34 Nařízení GDPR. Subjekt údajů je též seznámen se skutečností, že tyto normy jsou účinné počínaje dnem 25. května 2018.

Subjekt údajů má právo:

 • požadovat přístup k poskytnutým osobním údajům;
 • požadovat opravu nebo výmaz poskytnutých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, vznést námitku proti zpracování, a také právo na přenositelnost údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů);
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro něj má právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Tyto Zásady pro zpracování osobních údajů je SFŽP ČR oprávněn v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud budou provedeny změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno níže uvedené datum poslední aktualizace uvedené v závěru těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Pokud budou provedeny změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí informačních kanálů).

Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.

Datum aktualizace: 24. 5. 2018