UPOZORNĚNÍ: Dotace na výměnu starých plynových kotlů budou k dispozici od září 2023. Více >

O programu

Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Během prvního programového období, které odstartovalo v roce 2014, z něj byly rozděleny finance v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností. V roce 2021 přechází program do další etapy a své zaměření rozšiřuje o další oblasti. Koncem roku 2022 byl pod hlavičku Nová zelená úsporám zařazen i program Nová zelená úsporám Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Jádrem programu Nová zelená úsporám je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Stále vyšší důraz je ale kladen na využití obnovitelných zdrojů energie. Základní portfolio podpory doplňují opatření, jejichž cílem je připravit objekty na probíhající změnu klimatu a motivovat veřejnost

k realizaci energeticky úsporných opatření. Mezi nově podporovaná opatření patří zejména hospodaření s dešťovou vodou u obytných budov, výměna neekologických zdrojů energie pro vytápění, výstavba infrastruktury pro elektromobilitu a energetické úspory při rekonstrukci a výstavbě bytových domů po celé České republice.

Cílem je zlepšení kvality ovzduší

Nastavení programu v roce 2021 vychází ze směřování Evropské unie, zejména ze strategie Evropské komise The European Green Deal, a z aktuálních cílů ČR v rámci EU v oblasti úspor energie, oživení ekonomiky a stimulace investice po koronavirové krizi.

Nová zelená úsporám zároveň přispívá k realizaci jedné ze základních mezinárodních dohod, kterou je Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Pařížská dohoda z roku 2020. Prioritním cílem programu je další snižování emisí skleníkových plynů a jiných znečisťujících látek do ovzduší (vč. snížení emisí pevných částí frakcí PM10 a PM2,5).

Je to lehčí, než si myslíte

Program se zaměřuje rovněž na zvýšení informovanosti a vzdělávání v oblasti energetických úspor. Tím zvyšuje dostupnost energeticky úsporných opatření i pro domácnosti s nízkými příjmy a zároveň motivaci veřejnosti k úsporným způsobům bydlení.

Dotace (nejen) pro lepší bydlení

Nová zelená úsporám je dostupná téměř pro každého a přináší řadu výhod nejen pro ty, kteří ji využijí. Šetří jak výdaje za energii a pitnou vodu, tak i za vstupní investici a zhodnocuje nemovitost. Zároveň platí, že se při kombinaci více úsporných opatření zvyšuje i celková výše získané podpory.

Program pomáhá i v environmentální a ekonomické sféře. Díky snižování emisí CO2 dochází ke zlepšení kvality ovzduší. Nezanedbatelný je i jeho přínos z pohledu ekonomiky, protože zvyšuje konkurenceschopnost malých a středních podniků a počet pracovních příležitostí.

Poradenství zdarma

Pro snazší realizaci opatření jsou v každém kraji žadatelům k dispozici do programu zapojení specialisté na poradenství a dodavatelé energeticky úsporných výrobků a technologií.

Jakou částkou program disponuje

Předpokládaná alokace programu je minimálně 39 mld. Kč, konečná výše bude záviset na řadě faktorů, jako je například cena emisních povolenek.

Nová zelená úsporám je financována z:

 • nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF – Recovery and Resilience Facility), uvedeného v Národním plánu obnovy, a to zejména v prvních letech (19 mld. Kč);
 • podílu na výnosu aukcí emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS (cca 4 mld. Kč/ročně od r. 2026).

Od kdy program běží

První kontinuální výzvy podle nově nastavených podmínek byly vyhlášeny 21. září 2021.

Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí.

Státní fond životního prostředí ČR je pověřen administrací, především příjmem a vyhodnocováním žádostí, a zároveň vykonává funkci platební jednotky.

Na co lze podporu čerpat

 • renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • solární termické a fotovoltaické systémy
 • zelené střechy a venkovní stínicí technika
 • podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody
 • využití tepla z odpadní vody
 • rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu či napojení na centrální zásobování teplem.
 • pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových i rodinných domů
 • výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů
 • ohřev vody

Kdo může o prostředky požádat

 • majitelé a stavebníci rodinných domů
 • majitelé a stavebníci bytových domů
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • bytová družstva
 • obce a města, vlastnící rodinný nebo bytový dům
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • nabyvatelé bytových jednotky nebo rodinných domů
 • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • osoby, kterým svědčí právo stavby

Nová zelená úsporám Light

Podpora rychle a snadno realizovatelných úsporných opatření určená pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Nová zelená úsporám Light je financována z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu, který čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030.

Od kdy program běží

První výzva byla vyhlášena 14. listopadu 2022. Příjem žádostí byl spuštěn 9. ledna 2023.

Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí.

Státní fond životního prostředí ČR je pověřen administrací, především příjmem a vyhodnocováním žádostí, a zároveň vykonává funkci platební jednotky.

Na co lze podporu čerpat

 • Výměna oken
 • Výměna vchodových dveří
 • Zateplení fasády
 • Zateplení střechy
 • Zateplení stropu
 • Zateplení podlahy
 • Solární systémy na ohřev vody

Kdo může o prostředky požádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.