UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.

O programu

Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Během prvního programového období, které odstartovalo v roce 2014, z něj byly rozděleny finance v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností. V roce 2021 přechází program do další etapy a své zaměření rozšiřuje o další oblasti. Koncem roku 2022 byl pod hlavičku Nová zelená úsporám zařazen i program Nová zelená úsporám Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Jádrem programu Nová zelená úsporám je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Stále vyšší důraz je ale kladen na využití obnovitelných zdrojů energie. Základní portfolio podpory doplňují opatření, jejichž cílem je připravit objekty na probíhající změnu klimatu a motivovat veřejnost

k realizaci energeticky úsporných opatření. K nim patří zejména hospodaření s dešťovou vodou u obytných budov, výměna neekologických zdrojů energie pro vytápění, výstavba infrastruktury pro elektromobilitu, zelených střech a energetické úspory při rekonstrukci a výstavbě bytových domů po celé České republice.

Cílem je zlepšení kvality ovzduší

Nastavení programu v roce 2021 vychází ze směřování Evropské unie, zejména ze strategie Evropské komise The European Green Deal, a z aktuálních cílů ČR v rámci EU v oblasti úspor energie, oživení ekonomiky a stimulace investice po koronavirové krizi.

Nová zelená úsporám zároveň přispívá k realizaci jedné ze základních mezinárodních dohod, kterou je Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Pařížská dohoda z roku 2020. Prioritním cílem programu je další snižování emisí skleníkových plynů a jiných znečisťujících látek do ovzduší (vč. snížení emisí pevných částí frakcí PM10 a PM2,5).

Je to lehčí, než si myslíte

Program se zaměřuje rovněž na zvýšení informovanosti a vzdělávání v oblasti energetických úspor. Tím zvyšuje dostupnost energeticky úsporných opatření i pro domácnosti s nízkými příjmy a zároveň motivaci veřejnosti k úsporným způsobům bydlení.

Dotace (nejen) pro lepší bydlení

Nová zelená úsporám je dostupná téměř pro každého a přináší řadu výhod nejen pro ty, kteří ji využijí. Šetří jak výdaje za energii a pitnou vodu, tak i za vstupní investici a zhodnocuje nemovitost. Zároveň platí, že se při kombinaci více úsporných opatření zvyšuje i celková výše získané podpory.

Program pomáhá i v environmentální a ekonomické sféře. Díky snižování emisí CO2 dochází ke zlepšení kvality ovzduší. Nezanedbatelný je i jeho přínos z pohledu ekonomiky, protože zvyšuje konkurenceschopnost malých a středních podniků a počet pracovních příležitostí.

Poradenství zdarma

Pro snazší realizaci opatření jsou v každém kraji žadatelům k dispozici do programu zapojení specialisté na poradenství a dodavatelé energeticky úsporných výrobků a technologií.

Zdroje financování programu

V letech 2014-2021 byl program financován z podílu na výnosech prodeje emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

Zdroje financování od roku 2021

 • Unijní nástroj na podporu oživení a odolnosti RRF – Recovery and Resilience Facility – prostřednictvím Národního plánu obnovy (19 mld. Kč)
 • Modernizační fond zřízený Evropskou komisí (program HOUSEnerg, 55 mld. Kč).
 • Podíl na výnosu aukcí emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS (cca 4 mld. Kč/ročně)

Řízení a správa programu

Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí.

Státní fond životního prostředí ČR je pověřen administrací, především příjmem a vyhodnocováním žádostí a zároveň vykonává funkci platební jednotky.

Na co lze podporu čerpat

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Výstavba rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Zelené střechy a venkovní stínicí technika
 • Akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Úsporný ohřev vody
 • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Výměny zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu či napojení na centrální zásobování teplem
 • Dobíjecí stanice pro osobní elektromobily

Kdo může o prostředky požádat

 • Majitelé a stavebníci rodinných domů
 • Majitelé a stavebníci bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Bytová družstva
 • Obce a města, vlastnící rodinný nebo bytový dům
 • Pověření vlastníci bytových jednotek
 • Nabyvatelé bytových jednotky nebo rodinných domů
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Nová zelená úsporám Light

Podprogram zaměřený na podporu rychle a snadno realizovatelných úsporných opatření pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy nejvíce ohrožené energetickou chudobou.

Financován je z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu, který čerpá prostředky z monetizace emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030.

Příjem žádostí

První výzva byla vyhlášena 14. listopadu 2022. Příjem žádostí byl spuštěn 9. ledna 2023.

Bezplatnou asistenci při podání a vyřízení dotace zajišťuje poradenská síť odborníků MAS a EKIS.

Na co lze podporu čerpat

 • Výměna oken
 • Výměna vchodových dveří
 • Zateplení fasády
 • Zateplení střechy
 • Zateplení stropu
 • Zateplení podlahy
 • Solární systémy na ohřev vody

Kdo může o prostředky požádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, v němž jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
 • Členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na děti.