UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je přerušen do 25. června 2024.

O programu

Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Během prvního programového období, které odstartovalo v roce 2014, z něj byly rozděleny finance v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností. V roce 2021 přechází program do další etapy a své zaměření rozšiřuje o další oblasti. Koncem roku 2022 byl pod hlavičku Nová zelená úsporám zařazen i program Nová zelená úsporám Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Jádrem programu Nová zelená úsporám je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Stále vyšší důraz je ale kladen na využití obnovitelných zdrojů energie. Základní portfolio podpory doplňují opatření, jejichž cílem je připravit objekty na probíhající změnu klimatu a motivovat veřejnost

k realizaci energeticky úsporných opatření. K nim patří zejména hospodaření s dešťovou vodou u obytných budov, výměna neekologických zdrojů energie pro vytápění, výstavba infrastruktury pro elektromobilitu, zelených střech a energetické úspory při rekonstrukci a výstavbě bytových domů po celé České republice.

Cílem je zlepšení kvality ovzduší

Nastavení programu v roce 2021 vychází ze směřování Evropské unie, zejména ze strategie Evropské komise The European Green Deal, a z aktuálních cílů ČR v rámci EU v oblasti úspor energie, oživení ekonomiky a stimulace investice po koronavirové krizi.

Nová zelená úsporám zároveň přispívá k realizaci jedné ze základních mezinárodních dohod, kterou je Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Pařížská dohoda z roku 2020. Prioritním cílem programu je další snižování emisí skleníkových plynů a jiných znečisťujících látek do ovzduší (vč. snížení emisí pevných částí frakcí PM10 a PM2,5).

Je to lehčí, než si myslíte

Program se zaměřuje rovněž na zvýšení informovanosti a vzdělávání v oblasti energetických úspor. Tím zvyšuje dostupnost energeticky úsporných opatření i pro domácnosti s nízkými příjmy a zároveň motivaci veřejnosti k úsporným způsobům bydlení.

Dotace (nejen) pro lepší bydlení

Nová zelená úsporám je dostupná téměř pro každého a přináší řadu výhod nejen pro ty, kteří ji využijí. Šetří jak výdaje za energii a pitnou vodu, tak i za vstupní investici a zhodnocuje nemovitost. Zároveň platí, že se při kombinaci více úsporných opatření zvyšuje i celková výše získané podpory.

Program pomáhá i v environmentální a ekonomické sféře. Díky snižování emisí CO2 dochází ke zlepšení kvality ovzduší. Nezanedbatelný je i jeho přínos z pohledu ekonomiky, protože zvyšuje konkurenceschopnost malých a středních podniků a počet pracovních příležitostí.

Poradenství zdarma

Pro snazší realizaci opatření jsou v každém kraji žadatelům k dispozici do programu zapojení specialisté na poradenství a dodavatelé energeticky úsporných výrobků a technologií.

Zdroje financování programu

V letech 2014-2021 byl program financován z podílu na výnosech prodeje emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

Zdroje financování od roku 2021

 • Unijní nástroj na podporu oživení a odolnosti RRF – Recovery and Resilience Facility – prostřednictvím Národního plánu obnovy (19 mld. Kč)
 • Modernizační fond zřízený Evropskou komisí (program HOUSEnerg, 55 mld. Kč).
 • Podíl na výnosu aukcí emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS (cca 4 mld. Kč/ročně)

Řízení a správa programu

Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí.

Státní fond životního prostředí ČR je pověřen administrací, především příjmem a vyhodnocováním žádostí a zároveň vykonává funkci platební jednotky.

Na co lze podporu čerpat

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Výstavba rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Zelené střechy a venkovní stínicí technika
 • Akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Úsporný ohřev vody
 • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Výměny zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu či napojení na centrální zásobování teplem
 • Dobíjecí stanice pro osobní elektromobily

Kdo může o prostředky požádat

 • Majitelé a stavebníci rodinných domů
 • Majitelé a stavebníci bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Bytová družstva
 • Obce a města, vlastnící rodinný nebo bytový dům
 • Pověření vlastníci bytových jednotek
 • Nabyvatelé bytových jednotky nebo rodinných domů
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Nová zelená úsporám Light

Podprogram zaměřený na podporu rychle a snadno realizovatelných úsporných opatření pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy nejvíce ohrožené energetickou chudobou.

Financován je z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu, který čerpá prostředky z monetizace emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030.

Příjem žádostí

První výzva byla vyhlášena 14. listopadu 2022. Příjem žádostí byl spuštěn 9. ledna 2023.

Bezplatnou asistenci při podání a vyřízení dotace zajišťuje poradenská síť odborníků MAS a EKIS.

Na co lze podporu čerpat

 • Zateplení stavebních konstrukcí
 • Výměna oken
 • Výměna vchodových dveří
 • Solární systémy na ohřev vody

Kdo může o prostředky požádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci
 • Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
 • Členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo domácnost žadatele pobírá příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Příjemci starobního důchodu ani členové jejich domácnosti nevlastní žádnou další nemovitost určenou k bydlení ani podíl na takovéto nemovitosti.