Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Každý žadatel z programu Nová zelená úsporám zná stanovené lhůty 12, 24 a 36 měsíců pro dokončení realizace, ty se však od 1. dubna 2021 mohou měnit.

Závazné pokyny pro žadatele stanovují v kapitole 3.5.1 u jednotlivých oblastí podpory obecné lhůty pro doložení dokončení realizace k jednotlivým žádostem. Vzhledem ke stanovenému nejzazšímu termínu 31. 3. 2024 pro doložení realizace dojde od dubna ke zkracování těchto lhůt, a to nejprve u oblasti podpory B – výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Zároveň také nebude možné, ani v odůvodněných případech, prodlužovat lhůty přes tento termín.

Stanovení správné lhůty se žadatel nemusí obávat, ta bude i nadále uvedena v akceptačním dopise. Ten se žadateli odesílá v případě, kdy je žádost po formální i věcné stránce bez nedostatků.