UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.
Zájem o dotace z Nové zelené úsporám raketově roste. Státnímu fondu životního prostředí ČR se i přes enormní počet žádostí daří dodržovat administrační lhůty pro zpracování žádostí. Průměrná doba zpracování žádosti o dotace se pohybuje okolo měsíce a půl.

Přesto, že se počet žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám oproti předchozím letům zvýšil až čtyřnásobně, nemusejí mít žadatelé obavy, že dotaci nezískají. Finanční prostředky, o které žádají, jsou pro ně automaticky blokovány již ve chvíli, kdy prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP ČR) podají svou žádost. Pokud splní všechny podmínky programu, mají dotaci jistou.

Celý proces schvalování žádosti trvá v průměru šest týdnů a zahrnuje formální a specifickou kontrolu, při které se prověřuje, zda byly předloženy všechny potřebné dokumenty, jsou správně vyplněné údaje a žádost tak splňuje podmínky programu. Pokud žádost neobsahuje chyby, obdrží žadatelé informaci o akceptaci žádosti. Následně, opět v průměru do šesti týdnů od doložení dokumentů prokazujících dokončení realizace projektu, jsou proplaceny finanční prostředky.

Žadatelé nepřijdou o dotaci ani tehdy, když v podané žádosti zjistí SFŽP ČR pochybení. V takovém případě budou vyzváni k nápravě, k doplnění chybějících údajů, případně k doložení potřebných dokladů. Pokud potřebuje žadatel v žádosti udělat dodatečné změny, např. technických parametrů či chybně vyplněných údajů, zajistí SFŽP ČR jejich zapracování v obvyklé lhůtě, jako by se jednalo o nové podání.

Žadatel se nemusí o dotaci obávat ani v případě, že nemá reakci SFŽP ČR na své podání do šesti týdnů. Znamená to pouze, že projektoví manažeři vyřizují žádosti a podání, které byly odeslány dříve. S konkrétními dotazy k již podaným žádostem se mohou žadatelé obracet přímo na přiděleného projektového manažera, jehož kontakt je uveden v AIS SFŽP ČR.

Veškeré informace o náležitostech žádostí o dotační podporu z programu Nová zelená úsporám najdou žadatelé na stránce Jak podat žádost.