UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.

Podmínkou vyplacení dotační podpory je doložení realizace úsporných opatření. Všichni žadatelé dokládají smlouvy, daňové účetní doklady a doklady prokazující realizaci opatření dle schválené žádosti.

Všechny požadované dokumenty nahrajte v digitální podobě (papírové naskenujte) do informačního systému AIS SFŽP ČR. Před vložením doporučujeme ověřit, že jsou naskenované dokumenty čitelné.


Jaké doklady budete potřebovat?

Daňové a účetní doklady za realizaci úsporných opatření:

 • Faktury včetně zálohových a příloh (rozpočty, dodací listy apod.), které splňují zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka domu, který je předmětem žádosti o podporu. Musí být zřejmé, ke kterému opatření se vztahují a uvedené údaje musí umožnit ověření souladu s projektem a výše přímých realizačních výdajů jednotlivých opatření. Obsahem dokladů by měly být ceny a názvy výrobků a materiálů, dodané množství, u tepelných izolací i tloušťka. Důsledně je nutno uvádět zejména u hlavních tepelněizolačních materiálů (u zateplování a výstavby nových domů) a u klíčových výrobků nebo komponent u ostatních typů opatření. uvedení kódů SVT (seznam výrobků a technologií) je nepovinné, stejně jako výhradní používání zaregistrovaných výrobků. Zjednodušuje však kontrolu žádosti a splnění požadavků na použité výrobky. Pokud není kód uveden, nebo výrobek (popř. materiál) není v SVT registrován, musí žadatel doložit jeho vlastnosti např. technickým listem. Technické požadavky na výrobky jsou stanoveny v Závazných pokynech pro žadatele. V seznamu SVT jsou v současnosti registrovány zejména kontaktní zateplovací systémy (ETICS) a výrobky pro oblast podpory C, tzn. kotle a další zdroje tepla, OZE a VZT. Příslušné kódy SVT dodavatelé většinou uvádějí ve svých dokumentech, pokud tomu tak není, můžete je na kopii dokladu doplnit , popř. je uvést v samostatné příloze. Pokud jsou na dokladu uvedeny i jiné než přímé realizační výdaje (související s podporovaným opatřením), je nutno je označit (může provést žadatel na kopii dokladu ručně, popř. v samostatné příloze). V případech, kdy dokument dokládá realizaci více opatření (z různých podoblastí podpory), mělo by být vyznačeno u jednotlivých položek, ke kterému z opatření se vztahují. Výdaje za nákup nebo pronájem nářadí a pracovních pomůcek nejsou způsobilé.
 • Smlouvy jsou nezbytné v případě podpory na nákup nemovitosti nebo bytové jednotky. V ostatních případech zpravidla pouze v případech, kdy údaje na ostatních dokumentech jsou neúplné.
 • Potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě potvrzení o odchozí úhradě, či výpis z bankovního účtu (akceptovány jsou i dokumenty z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě). Zůstatky na účtu a jiné nesouvisející platby mohou být na dokumentu začerněny. Pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový doklad. Potvrzení o úhradě je nutno předložit k jednotlivým úhradám faktur, včetně poskytnutých záloh.
 • Závěrečná zpráva odborného technického dozoru. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu.
 • Aktualizovaný odborný posudek (dokumentace skutečného provedení), pokud v průběhu realizace došlo ke změnám s vlivem na energetické hodnocení stavby nebo jiným podstatným změnám oproti stavu při podání žádosti.
 • Doklad o poskytnutí podpory z programu „kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti“ v případě požadovaného poskytnutí bonusu (např. smlouva a výpis z účtu s viditelnou transakcí).
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nemají uvedený SVT kód nebo nejsou registrovány v Seznamu výrobků a technologií (SVT).
 • Poznámka: Nově vznikající přístavby musí být zakresleny v katastru nemovitostí.
 • Závěrečná zpráva odborného technického dozoru. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu.
 • Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). Protokol musí být v souladu s Metodickým pokynem pro upřesnění měření průvzdušnosti obálky budovy.
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nemají uvedený SVT kód nebo nejsou registrovány v Seznamu výrobků a technologií (SVT).
 • Aktualizovaný odborný posudek (dokumentace skutečného provedení stavby), pokud v průběhu výstavby došlo ke změnám s vlivem na energetické hodnocení stavby nebo jiným podstatným změnám oproti stavu při podání žádosti.
 • Stavba musí být zapsána v katastru nemovitostí s příslušným způsobem užití a mít přiděleno číslo popisné – výpis z katastru není nutné dokládat, ověření provádí Fond prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí.
 • Negativní test na potenciální kontaminanty – předkládá se pouze u novostaveb, pokud se stavební záměr nachází na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield).
 • Kupní smlouva na pořizovanou nemovitost (RD nebo bytovou jednotku) a doklady o úhradě.
 • Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). Protokol musí být v souladu s Metodickým pokynem pro upřesnění měření průvzdušnosti obálky budovy.
 • Aktualizovaný odborný posudek (dokumentace skutečného provedení stavby), pokud v průběhu výstavby došlo ke změnám s vlivem na energetické hodnocení stavby nebo jiným podstatným změnám oproti stavu při podání žádosti.
 • Stavba musí být zapsána v katastru nemovitostí s příslušným způsobem užití a mít přiděleno číslo popisné – výpis z katastru není nutné dokládat, ověření provádí Fond prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí.
 • Negativní test na potenciální kontaminanty – předkládá se pouze u novostaveb, pokud se stavební záměr nachází na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield).
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nemají uvedený SVT kód nebo nejsou registrovány v Seznamu výrobků a technologií (SVT).
 • Potvrzení prodávajícího o souladu dokumentace stavby se skutečným provedením, fotodokumentace dokončené stavby.
 • Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu: závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu, v případě instalace obnovitelných zdrojů energie musí být doklad vystaven oprávněnou osobou. Více informací naleznete v závazných pokynech pro žadatele v kap. 2.4 a 5.2.
 • Fotodokumentace nového zdroje energie. Dle druhu opatření by měl být viditelný nový zdroj a jeho napojení na otopnou soustavu a komín, akumulační nádrže atd.
 • Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty – předkládá se pouze v případě nového spalovacího zdroje.
 • Potvrzení o ekologické likvidaci původního nevyhovujícího zdroje tepla, s výjimkou případů, kdy je původním zdrojem elektrokotel (popř. akumulační nádrž s el. topným tělesem) dále využívaný jako bivalentní zdroj. Odstranění pevně zabudovaných elektrických systémů vytápění (podlahové, stěnové) není požadováno, musí však být od systému vytápění odpojeny.
 • Stanovisko provozovatele ÚSZTE nebo SZTE, která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů – předkládá se pouze v případě instalace zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na tyto soustavy.
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nemají uvedený SVT kód nebo nejsou registrovány v Seznamu výrobků a technologií (SVT).
 • Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být vystavena oprávněnou osobou. Více informací naleznete v závazných pokynech pro žadatele v kap. 2.4 a 5.2.
 • Fotodokumentace nového zdroje energie. Dle druhu opatření by měl být viditelný nový zdroj a jeho napojení, u fotovoltaických zdrojů panely, měniče, akumulátory.
 • Stanovisko provozovatele ÚSZTE nebo SZTE, která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů – předkládá se pouze v případě instalace zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na tyto soustavy.
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nemají uvedený SVT kód nebo nejsou registrovány v Seznamu výrobků a technologií (SVT).
 • Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – předkládá se pouze u žádostí na rodinné domy. Protokol musí být v souladu s Metodickým pokynem pro upřesnění měření průvzdušnosti obálky budovy.
 • Pro bytové domy postačují výše uvedené účetní doklady.
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nemají uvedený SVT kód nebo nejsou registrovány v Seznamu výrobků a technologií (SVT).
 • Doporučujeme vyžádat od dodavatele předávací protokol a protokol o nastavení a zaregulování systému, pořídit fotodokumentaci z provádění opatření, a tyto dokumenty pečlivě uschovat.
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků se předkládají pouze u výrobků, které nemají uvedený SVT kód nebo nejsou registrovány v Seznamu výrobků a technologií (SVT).
 • Doporučujeme vyžádat od dodavatele předávací protokol a pořídit fotodokumentaci z provádění opatření, a tyto dokumenty pečlivě uschovat.
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti podstatné pro posouzení splnění podmínek použitých výrobků a materiálů (skladba vegetačního souvrství včetně jejich tlouštěk a odtokový součinitel při použití typizovaných řešení), pokud tyto informace nejsou součástí jiných předkládaných dokumentech (účetní doklady, předávací protokol apod.).
 • Doporučujeme vyžádat od dodavatele předávací protokol a pořídit fotodokumentaci z provádění opatření, a tyto dokumenty pečlivě uschovat (nejsou-li součástí např. závěrečné zprávy).
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti podstatné pro posouzení splnění podmínek použitých výrobků (objem nádrže apod.) pokud nejsou součástí jiných předkládaných dokumentů (účetní doklady, předávací protokol, apod.).
 • Platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona vydané příslušným vodoprávním úřadem – pouze v případě podoblasti D – Dešťovka, při navrhovaném využití vyčištěné odpadní vody k zálivce.
 • Doporučujeme vyžádat od dodavatele předávací protokol a pořídit fotodokumentaci z provádění opatření, a tyto dokumenty pečlivě uschovat (nejsou-li součástí např. závěrečné zprávy).
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti podstatné pro posouzení splnění podmínek použitých výrobků (např. technický list nabíjecí stanice) pokud nejsou součástí jiných předkládaných dokumentech (účetní doklady, předávací protokol apod.).
 • Revizní zpráva nebo předávací protokol o instalaci.
 • Doporučujeme vyžádat od dodavatele předávací protokol a pořídit fotodokumentaci z provádění opatření, a tyto dokumenty pečlivě uschovat (nejsou-li součástí např. závěrečné zprávy).
 • Doporučujeme vyžádat od dodavatele předávací protokol a pořídit fotodokumentaci z provádění opatření, a tyto dokumenty pečlivě uschovat (nejsou-li součástí např. závěrečné zprávy).
 • Účetní doklady a doklady o úhradě za odborný posudek (projektová dokumentace, energetické hodnocení), předkládá se, pouze pokud o tuto podporu bylo žádáno, k opatřením, na něž je podpora na projektovou přípravu dle podmínek programu poskytována.
 • Účetní doklady a doklady o zaplacení za provedený Odborný technický dozor. Dozor je vyžadován a podpora na něj poskytována pouze pro žádosti v oblastech podpory A a B.
 • Protokol o provedeném zaregulování otopné soustavy bytového domu – pouze k oblastem podpory A a C.1. Prováděcí firma potvrdí provedené zaregulování např. záznamem na kopii projektu otopné soustavy nebo v samostatném protokolu.
 • Výdaje za tzv. „inženýrskou činnost“, zprostředkování, poštovné, kolky a jiné poplatky nejsou způsobilými.
 • Fotodokumentace (není-li součástí zprávy odborného technického dozoru), dokládající použití informační plachy a instalaci štítku.

POZOR: Případné doložení dalších opatření, která jsou navržena v odborném posudku a jsou nezbytná pro dosažení vypočtených úspor, avšak není na ně poskytována podpora, musíte mít na vyžádání k dispozici pro případnou kontrolu.


Ostatní dokumenty

Předkládají je pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. Více informací k veřejné podpoře naleznete zde.

V případě veřejné podpory dle nařízení EK č. 651/2014 GBER jde o:

 • prohlášení žadatele o velikosti podniku,
 • prohlášení žadatele o inkasním příkazu,
 • podklady nezbytné pro vyhodnocení, zda žadatel není podnikem v obtížích, viz kap. 9.2.

V případě podpory malého rozsahu de minimis pak čestné prohlášení žadatele o podporách de minimis dle vzoru zveřejněného na webových stránkách programu.

Předkládají je pouze žadatelé, kteří jsou veřejnými zadavateli ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předkládá se pouze v případě, že je projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů.

Předkládá se pouze v případě, že žadatelem je obchodní společnost.

Dokládá pouze žadatel, který je zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek.


NávodyVše je doloženo, co se bude dít dál?

Poté, co prostřednictvím informačního systému AIS Fondu dodáte všechny dokumenty, žádost uložíte a odešlete, provedeme kontrolu jejich úplnosti a správnosti. V případě nedostatků vás vyzveme k jejich odstranění. Jsou-li všechny předložené dokumenty v pořádku, můžete očekávat doručení Registrace a rozhodnutí a vyplacení podpory zpravidla do 6 týdnů.


Časté chyby a jak se jim vyhnout

Pokud se vám práce na projektu prodlužují a nestíháte jej doložit ve stanoveném termínu, můžete Fond požádat o prodloužení lhůty. Žádost však doručte Fondu vždy před uplynutím dané lhůty.

 • Pokud si nejste jisti, zda můžete doklad zařadit mezi přímé realizační výdaje, obraťte se na pracovníky krajského pracoviště SFŽP ČR nebo kontakt uvedený ve zprávě o akceptaci zasílaném prostřednictvím e-mailu. Poradí vám a vy se vyhnete možnému krácení dotace.
 • Nezapomeňte, že faktury či jiné účetní doklady musí být vystaveny přímo na jméno žadatele či jiného spoluvlastníka rodinného domu.
 • Doporučujeme volit výrobky a materiály zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT), o ověření parametrů se již postaráme za vás.
 • Pokud chcete využít materiál či výrobek, který v Seznamu výrobků a technologií (SVT) zapsán není, musíte parametry doložit sami. Parametry zjistíte od svého dodavatele nebo stáhnete z webových stránek výrobce. Podstatné je, aby předložený doklad obsahoval technické parametry, které vstupují do energetického hodnocení nebo se na ně přímo váží podmínky dotačního programu uvedené v Závazných pokynech pro žadatele.
 • Pokud máte jakékoliv nejasnosti, týkající se podmínek programu, doporučujeme ještě před zahájením prací svůj záměr konzultovat s pracovníky krajského pracoviště Fondu. Předejdete tak případným, často nevratným, problémům při administraci žádosti.

Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky Fondu


Úplné znění podmínek naleznete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro rodinné a bytové domy.