UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.

Kontakty

Elektronické podání (podání v digitální podobě) je možné provést dvěma způsoby:

 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny
 • prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS)

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@sfzp.cz

ID datové schránky: favab6q

Všeobecná pravidla

 • pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • pokud by bylo Fondu doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem, může být odesílatel podle povahy věci vyzván, aby tento nedostatek odstranil, tj. připojil svůj elektronický podpis

Státem uznané certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty:

 • PostSignum (služba České pošty, s.p.)
 • Eldentity, a. s.
 • První certifikační autorita, a.s.

Technické parametry datových zpráv:

 • přijímané formáty: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg a jpeg
 • maximální velikost e-mailového podání včetně příloh: 10MB
 • maximální velikost datové zprávy dodávané do DS dle vyhlášky č. 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů: 20MB

Povolený typ přenosného technického nosiče: CD, DVD, USB Flash Disk, Externí HDD

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy je odesílateli potvrzeno, jestliže z přijaté datové zprávy je možné identifikovat elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • zaručená elektronická značka Státního fondu životního prostředí ČR
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou
 • protokol o přijetí podání ve formě přílohy pdf (pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na odkaz http://get.adobe.com/cz/reader/)

Pokud doručení datové zprávy nebude potvrzeno, zpráva nebyla doručena.

Zjistí-li Fond u datové zprávy výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných SOAZ („škodlivý kód“), vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě datové zprávy a stanoví postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu datové zprávy odstranit, Fond ji dále nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

 • Pokud je Fondu dodán dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený, takže jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí Fond odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, Fond jej dále nezpracovává.
 • Dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, Fond nezpracovává.

Dotazy ohledně provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu komunikace@sfzp.cz, případně na poštovní adresu SFŽP ČR.