UPOZORNĚNÍ: Program nepodporuje výměny plynových kotlů!

Je využití dotace Nová zelená úsporám pro mě vhodné řešení?

Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda bude pro vás výhodné dotaci využít. S každou dotací je spojena povinnost přizpůsobit svůj projekt podmínkám příslušného dotačního programu.

S vyšší finanční podporou můžete počítat, pokud bude navrhovaný rozsah opatření větší nebo pokud bude spojeno více opatření do jedné žádosti. Například budete současně řešit nejen zateplení domu, ale také využití obnovitelných zdrojů nebo hospodaření s vodou. Naopak při malém rozsahu opatření, například pouze při výměně oken nebo zateplení menší části domu nedostatečnou tloušťkou izolace, s největší pravděpodobností podmínky pro poskytnutí podpory nesplníte.

Nutné je také počítat s finanční spoluúčastí. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte. V některých případech pak může být vhodné rozdělit svůj záměr na etapy a ty realizovat postupně.

Najděte si projektanta a energetického specialistu

Než se pustíte do samotných prací, doporučujeme zjistit si podmínky, za kterých je lze dotovaná opatření realizovat. Najdete je pro všechna podporovaná opatření souhrnně v těchto dvou dokumentech:

  • Některé záměry mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů apod. Poradit by vám měl projektant a zejména příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním.
  • Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Ty mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou autorizací či oprávněním. Uvedené platí zejména v případě žádostí na zateplení nebo novostavbu domu.
  • V nejjednodušších případech, jako je např. výměna kotle nebo instalace některých dalších obnovitelných zdrojů energie (OZE), je dokumentace k žádosti minimální a vypracovat ji může i odborná firma oprávněná současně k instalaci vybraného typu zdroje. Podrobněji jsou požadavky uvedeny opět výše v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

Připravte si dokumenty k podání žádosti

Dříve než se pustíte do vyplňování žádosti o podporu, připravte si všechny potřebné povinné přílohy. Budete potřebovat zejména:

  • Odborný posudek, požadovaný rozsah obou částí posudku je uveden v kapitole 7 Závazných pokynů. Pokud je povinnou součástí posudku Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), jedná se o oblasti podpory A a B, a žádost budete podávat sami, budete potřebovat i číslo energetického specialisty a čísla pro vložení do žádosti o dotaci ze systému ENEX, které vám poskytne energetický specialista.
  • Přehled všech požadovaných dokumentů, potřebných k podání žádosti najdete na stránce Podání žádosti o dotaci.

Veškeré dokumenty včetně žádosti musí být předány výhradně digitálně, prostřednictvím informačního systému pro administraci žádostíAIS SFŽP ČR.

Dokumenty, které máte pouze v papírové podobě, převeďte do digitální (naskenujte). Doporučujeme přednostně využít formát pdf. Použití elektronických podpisů není požadováno, ani jiné způsoby ověření digitalizovaných dokumentů. Papírové originály dokumentů však pečlivě uschovejte pro možnost případné pozdější kontroly. Prosíme o kontrolu čitelnosti předávaných dokumentů, zároveň se však snažte velikost souborů minimalizovat.

Elektronická identita občana

Pro podání žádosti budete potřebovat tzv. elektronickou identifikaci – identitu občana. Identitu občana získáte na Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Pokud ji ještě nemáte zřízenou, učiňte tak prostřednictvím webu identitaobcana.cz. Návod, jak si opatřit identitu občana, najdete na stránce Identita občana.

Vyplňte elektronickou žádost o dotaci

Do informačního systému pro podání žádosti se dostanete přes ikonku Podat žádost vpravo nahoře na těchto webových stránkách. Nejprve se zaregistrujte a poté se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti. Pomůže vám tento návod. Podáním žádosti o dotaci a další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu. Více zjistíte v sekci Návody pro práci v AIS SFŽP ČR.

Žádost musíme zkontrolovat

Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti výzvu k odstranění nedostatků se stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

Vyčkejte na akceptační dopis

Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží lhůta 24 až 36 měsíců dle typu opatření, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení. S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.

Zajistěte si odborný technický dozor

Realizujete-li opatření v oblasti podpory A nebo B, tedy zateplení stávajícího domu nebo novostavbu, je vaší povinností mít po dobu realizace zajištěn odborný technický dozor, a to k tomu způsobilou osobou. K výběru můžete využít i náš seznam specialistů.

Dejte si pozor, aby osoba byla nezávislá na realizační firmě. Nemělo by se jednat ani o vašeho blízkého příbuzného nebo jinou blízkou osobu. Dozor musí průběžně kontrolovat prováděná opatření, jejich soulad se žádostí a pořizovat fotodokumentaci. Na závěr vypracuje a potvrdí zprávu, jejíž formulář naleznete v sekci Dokumenty.

Buďte obezřetní při výběru dodavatele, výrobků i materiálů

Nesnažte se ušetřit za každou cenu a věnujte dostatečnou pozornost výběru dodavatele i použitým výrobkům a materiálům. I kvalitní výrobek nemusí vlivem špatné instalace plnit správně svou funkci. Zvolte montážní firmu, která disponuje osvědčením pro vykonávání daných prací.

Se správným výběrem dodavatele pomohou kladné reference či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy. Na dodávku nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených prací nechte až po jejich provedení. Hotové dílo převezměte od firmy až po konzultaci s odborným technickým dozorem. U výstavby rodinných domů i u žádostí na zateplení rodinných domů, můžete provádět opatření také svépomocí, a to za podmínek stanovených v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

Doložte provedené práce

Jsou-li všechny práce dokončeny a v pořádku, doložte nám jejich realizaci. Doložení provedených prací opět provedete sami nebo vámi zmocněná osoba v informačním systému AIS SFŽP ČR, a to vyplněním příslušných částí v systému a nahráním digitalizovaných dokladů o realizaci. Obdobně jako při podání žádosti předáváte dokumenty výhradně digitálně. Přehled všech dokumentů, které musíte k doložení realizace doložit, najdete na stránce Doložení realizace.

Doložené dokumenty poté zkontrolujeme při závěrečném vyhodnocení. V případě nedostatků od nás obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti výzvu k odstranění nedostatků s případnou stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

Vyčkejte na výplatu dotace

Čerpání prostředků bude provedeno po vydání kladného rozhodnutí ministra životního prostředí. Podpora je poskytována ex post (tedy až po provedení podpořených opatření a doložení dokladů dokumentujících realizaci), a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet uvedený v systému AIS SFŽP ČR. Výše podpory může být upravena na základě doložených podkladů a případného omezení veřejné podpory.

Stáhněte si tento postup do počítače či mobilu


Rady a tipy

Přečtěte si rady a doporučení k vybraným úsporným opatřením, zjistěte, jak si vybrat z nabídky realizačních firem, technologií a výrobků.


Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete hodnocení přímo od zákazníků, které vám pomůže vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.