Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

Je využití dotace Nová zelená úsporám pro mě vhodné řešení?

Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda bude pro vás výhodné podporu úsporných opatření využít. S každou dotací je spojena povinnost přizpůsobit svůj projekt podmínkám příslušného dotačního programu. Na stránce Rodinné domy najdete jednoduchý rozcestník, který Vám pomůže s výběrem vhodného dotačního podprogramu. Rychlý přehled vám poskytne i tento leták.

S vyšší finanční podporou můžete počítat, pokud bude navrhovaný rozsah opatření větší nebo pokud bude spojeno více opatření do jedné žádosti. Například budete současně řešit nejen zateplení domu, ale také využití obnovitelných zdrojů nebo hospodaření s vodou.

Nutné je také počítat s finanční spoluúčastí. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte. V případě komplexního zateplení v programu Oprav dům po babičce získáte dotaci předem a navíc budete mít možnost sjednat výhodný úvěr od stavebních spořitelen a bank.

Kdo mi poradí

Využijte dotační poradenství na pobočkách stavebních spořitelen a bank. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete na stránce Časté dotazy.

Najděte si projektanta a energetického specialistu

Než se pustíte do samotných prací, doporučujeme zjistit si podmínky, za kterých lze dotovaná opatření realizovat. Najdete je pro všechna podporovaná opatření souhrnně v těchto dokumentech:

Některé záměry mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů apod. Poradit by vám měl projektant a zejména příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním.

Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem, jehož obsah odpovídá typu podporovaného opatření. Odborný posudek v oblasti novostavby a zateplení se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, u ostatních opatření je jednodušší. Posudek musí být zpracován osobou s příslušnou autorizací či oprávněním.

V nejjednodušších případech, jako je např. výměna kotle nebo instalace některých dalších obnovitelných zdrojů energie (OZE), je dokumentace k žádosti minimální a vypracovat ji může i odborná firma oprávněná současně k instalaci vybraného typu zdroje. Podrobněji jsou požadavky uvedeny opět výše v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

Připravte si dokumenty k podání žádosti

Dříve než se pustíte do vyplňování žádosti o podporu, připravte si všechny potřebné povinné přílohy. Všechny potřebné dokumenty a formuláře najdete na stránkách Dokumenty pro rodinné domy a Dokumenty pro bytové domy.

Veškeré dokumenty včetně žádosti musí být předány výhradně digitálně, prostřednictvím informačního systému pro administraci žádostíAIS SFŽP ČR.

Dokumenty, které máte pouze v papírové podobě, převeďte do digitální (naskenujte). Doporučujeme přednostně využít formát pdf. Použití elektronických podpisů není požadováno, ani jiné způsoby ověření digitalizovaných dokumentů. Papírové originály dokumentů však pečlivě uschovejte pro možnost případné pozdější kontroly. Prosíme o kontrolu čitelnosti předávaných dokumentů, zároveň se však snažte velikost souborů minimalizovat.

Identita občana

Pro podání žádosti budete potřebovat tzv. elektronickou identifikaci (Identitu občana nebo bankovní identitu). Návod, jak si opatřit Identitu občana a jak vytvořit účet v AIS SFŽP ČR najdete na stránce Identita občana.

Vyplňte elektronickou žádost o dotaci

Do informačního systému pro podání žádosti se dostanete přes ikonku Podat žádost vpravo nahoře na těchto webových stránkách. Nejprve se zaregistrujte a poté se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti. Podáním žádosti o dotaci a další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu. Více zjistíte v sekci Návody pro práci v AIS SFŽP ČR.

Žádost musíme zkontrolovat

Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti výzvu k odstranění nedostatků se stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

Vyčkejte na schválení dotace

Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží lhůta dle typu opatření, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení. S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.

Zajistěte si odborný technický dozor

Realizujete-li opatření v oblasti podpory A nebo B, tedy zateplení stávajícího domu nebo novostavbu, je vaší povinností mít po dobu realizace zajištěn odborný technický dozor, a to k tomu způsobilou osobou. K výběru můžete využít i náš seznam specialistů.

Dejte si pozor, aby osoba byla nezávislá na realizační firmě. Nemělo by se jednat ani o vašeho blízkého příbuzného nebo jinou blízkou osobu. Dozor musí průběžně kontrolovat prováděná opatření, jejich soulad se žádostí a pořizovat fotodokumentaci. Na závěr vypracuje a potvrdí zprávu.

Buďte obezřetní při výběru dodavatele, výrobků i materiálů

Nesnažte se ušetřit za každou cenu a věnujte dostatečnou pozornost výběru dodavatele i použitým výrobkům a materiálům. I kvalitní výrobek nemusí vlivem špatné instalace plnit správně svou funkci. Zvolte montážní firmu, která disponuje osvědčením pro vykonávání daných prací.

Se správným výběrem dodavatele pomohou kladné reference či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy. Na portálu Refsite najdete hodnocení přímo od zákazníků. Na dodávku nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených prací nechte až po jejich provedení. Hotové dílo převezměte od firmy až po konzultaci s odborným technickým dozorem. U výstavby rodinných domů i u žádostí na zateplení rodinných domů, můžete provádět opatření také svépomocí, a to za podmínek stanovených v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

Doložte provedené práce

Jsou-li všechny práce dokončeny a v pořádku, doložte nám jejich realizaci. Doložení provedených prací opět provedete sami nebo vámi zmocněná osoba v informačním systému AIS SFŽP ČR, a to vyplněním příslušných částí v systému a nahráním digitalizovaných dokladů o realizaci. Obdobně jako při podání žádosti předáváte dokumenty výhradně digitálně.

Doložené dokumenty poté zkontrolujeme při závěrečném vyhodnocení. V případě nedostatků od nás obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti výzvu k odstranění nedostatků s případnou stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

Všechny potřebné dokumenty a formuláře najdete na stránkách Dokumenty pro rodinné domy a Dokumenty pro bytové domy.

Vyčkejte na výplatu dotace

Čerpání prostředků bude provedeno po vydání kladného rozhodnutí ministra životního prostředí. Podpora je poskytována ex post (po doložení realizace) nebo ex ante (zálohově) dle zvoleného programu, a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet uvedený v systému AIS SFŽP ČR. Výše podpory může být upravena na základě doložených podkladů a případného omezení veřejné podpory.


Rady a tipy

Na stránce Rady a tipy k vybraným opatřením najdete spotřebitelská desatera, zjistíte, jaké jsou zásady pro instalaci fotovoltaiky, kamen nebo tepelných čerpadel, jak správně realizovat vybraná opatření i jak si vybrat z nabídky realizačních firem, technologií a výrobků.


Připravujete renovaci bytového domu?

Přečtěte si ►návod, jak postupovat při regeneraci bytového domu a snížení jeho energetické náročnosti.


Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů?

Na portálu Refsite najdete hodnocení přímo od zákazníků, které vám pomůže vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.